Akciová společnost ŽĎAS leží na jižní hranici chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, která patří mezi nejčistší krajinné celky v ČR, což ve své podstatě vytváří přirozený tlak okolí na to, aby ŽĎAS, a.s., usilovala o co nejpříznivější dopad své činnosti na životní prostředí.

Svůj pozitivní přístup k ochraně životního prostředí v následujících letech společnost dokumentuje investicemi do technologií, šetrných k životnímu prostředí, a také tím, že v květnu 2005 společnost úspěšně zavedla a certifikovala environmentální systém řízení (EMS) podle EN ISO 14001:2004. Od roku 2006 je funkčnost systému pravidelně obhajována při kontrolních externích auditech. EMS je součástí integrovaného systému řízení ŽĎAS, a.s., zahrnujícího kromě jmenovaného systému pro ochranu životního prostředí také systém řízení jakosti dle EN ISO 9001:2000 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle EN ISO 18001:1999 (OHSAS).

Vodní hospodářství

ŽĎAS, a.s., provozuje vlastní úpravny vody pro technologické účely. Pro potřebu stravovacích provozů a sociální zařízení používá kvalitní pitnou vodu z vlastních hlubokometrážních hydrogeologických vrtů. Odpadní vody jsou zpracovávány ve dvou čistírnách odpadních vod (ČOV) – anorganické a organické.

V průběhu 90. let a ještě krátce po roce 2000 byl zřejmý trend poklesu odběru vody z povrchových i podzemních zdrojů, což se přímo odráželo i v množstvích vypouštěných odpadních vod. V posledních třech letech je trend opačný, a to i přesto, že se podařilo uvést do provozu technologie, snižující spotřebu vody (např. chlazení u iontové nitridace strojíren). Stávající nárůst spotřeby vody, zejména té následně čištěné na anorganické ČOV, je vyvolán vyššími objemy výroby v provozu Metalurgie, vč. nárůstu objemu kovárenských výrobků kalených ve vodě.

Nakládání s odpady

ŽĎAS, a.s., věnuje trvalou pozornost hospodárnému nakládání s odpady, přičemž velmi důležitým základem je jejich třídění podle kategorie nebezpečnosti a druhů přímo v místě jejich vzniku. Vytříděné odpady jsou předávány specializovaným firmám k dalšímu využití nebo likvidaci, část nebezpečných odpadů je také spalována nebo ukládána na řízené skládky.
Od počátku 90. let 20. století došlo k výraznému poklesu produkce odpadů – z původních cca 100–120 tis. tun ročně na současných (v průměru) 20–25 tis. tun za rok.

Zmíněný pokles produkce odpadů však rozhodně nebyl vyvolán snížením objemů výroby. Důležitým prvkem tohoto vývoje byla a je změna celkového přístupu k odpadům jako k cenné surovině. V posledních letech velká část klíčových odpadů, jako škvára, slévárenské písky nebo popílek byly a některé z nich i nadále jsou předávány specializovaných firmám jako surovina vhodná pro další výrobu. Část některých odpadů (např. slévárenská struska) je předávána specializovaným firmám k recyklaci anebo povrchovým úpravám vytěžených severočeských dolů (slévárenský písek).

Ochrana ovzduší

V oblasti ochrany ovzduší dosáhla ŽĎAS, a.s., v posledních cca 15 letech výrazného snížení objemu emisí znečišťujících látek. Např. u tuhých znečišťujících látek (prachu) se emise do roku 2006 snížily o více jak 99 % (v roce 1991 to bylo cca 1100 t), u oxidu siřičitého (SO2) o více jak 84 % a u oxidů dusíku (NOx) o cca 70 %.

Příznivý trend ve snižování emisního zatížení ovzduší v okolí ŽĎAS, a.s., se odráží i v celkové výši ročních poplatků za znečišťování ovzduší, které musí (ze zákona) firma platit. V posledních letech se tato částka pohybuje v řádu statisíců korun, přičemž v 90. letech tyto poplatky vysoko překračovaly 1 mil. Kč.

Sdílet článekTweet about this on TwitterShare on Facebook
Předchozí článek

Nadační fond Tesco

Následující článek

RENOMIA: Jiřina Nepalová oceněna v soutěži MANAŽER ROKU 2014

- RegioBiz -

- RegioBiz -

Informační portál o dění v českých a moravských firmách s důrazem na jejich veřejné aktivity